საქართველოს სოციალურ
საწარმოთა ალიანსი


როგორ გავწევრიანდეთ

როგორ გავწევრიანდეთ ალიანსში?

ალიანსში გაწევრიანების მსურველმა იურიდიულმა პირებმა უნდა შეავსონ სპეციალური ანკეტა (ფორმა იხილეთ აქ) და შევსებული ანკეტა გადმოგზავნონ ელექტრონულ მისამართზე 

sealliancegeorgia@gmail.com;         

ალიანსის წევრობის მსურველი იურიდიული პირებისთვის ანკეტას ავსებს ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ან უფლებამოსილი პირი. პირის უფლებამოსილების დადასტურება ხდება წერიaლობითი მინდობილობის საფუძველზე;

წევრად მიღების საკითხს გამგეობა წყვეტს განაცხადის შემოსვლიდან ერთი თვის ვადაში და აცნობებს განმცხადებელს, რის შემდეგაც განმცხადებელმა უნდა გადაიხადოს საწევრო გადასახადი;

წევრობის გააქტიურება მოხდება საწევრო გადასახადის გადახდის მომენტიდან.

ალიანსის საწევრო გადასახადის გადახდის მეთოდები

  • წლიური საწევრო გადასახადი სრულუფლებიანი წევრებისთვის (იურიდიული პირები) შეადგენს - 240 ლარს;
  • წლიური საწევრო გადასახადი ასოცირებული წევრებისთვის (იურიდიული პირები) შეადგენს - 120 ლარს;

ალიანსის საწევრო გადასახადის გადახდა შესაძლებელია წელიწადში ორჯერ ან ერთიანად წლის დასაწყისში. წლის ათვლა დაიწყება პირველი საწევრო გადასახადის გადახდის მომენტიდან. გადახდა შესაძლებელ იქნება ალიანსის საბანკო ანგარიშზე თანხის გადარიცხვით:

საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები:
სს „საქართველოს ბანკი“, საბანკო კოდი: BAGAGE22
მიმღები: სოციალურ საწარმოთა ალიანსი
მიმღების ანგარიშის ნომერი: GE23BG0000000766555700