საქართველოს სოციალურ
საწარმოთა ალიანსი


წევრობის ტიპები

წევრობის კატეგორიები და მათი უფლებები

ორგანიზაციის წევრობა შეუძლიათ იურიდიულ პირებს. ორგანიზაციის წევრები იყოფიან:

 • სრულუფლებიან;
 • ასოცირებულ;
 • საპატიო წევრებად.

სრულუფლებიანი წევრი

სრულუფლებიანი წევრი შეიძლება გახდეს ნებისმიერი ორგანიზაცია / საწარმო (ურიდიული პირი), რომელსაც აქვს სოციალური მეწარმეობის სფეროში პროექტების განხორციელების სოციალურ მიზნებზე ორიენტირებული ეკონომიკური საქმიანობის მინიმუმ ორ წლიანი გამოცდილება;

სრულუფლებიან წევრს უფლება აქვს:

 • აირჩიოს ან არჩეულ იყოს ალიანსის მმართველ ორგანოებში;
 • წარმომადგენლის მეშვეობით მონაწილეობა მიიღოს წევრთა საერთო კრებაში გადამწყვეტი ხმის უფლებით და გამგეობის სხდომებში სათათბირო ხმის უფლებით;
 • მიიღოს ნებისმიერი ინფორმაცია ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ორგანოებისა და პირებისაგან ორგანიზაციის საქმიანობის შესახებ;
 • მონაწილეობა მიიღოს ორგანიზაციის მიერ განხორციელებულ ღონის ძიებებში, მათ შორის, ადვოკატირების კამპანიებში, კონფერენციებში, სემინარებში, ტრენინგებში, გამოფენებსა და ფორუმებში;ორგანიზაციის მიზნების შესაბამისად, შესაძლებლობის ფარგლებში,
  ისარგებლოს ორგანიზაციის საკუთრებაში არსებული ინფორმაციით და
 • ორგანიზაციის მიზნების შესაბამისად, შესაძლებლობის ფარგლებში, ისარგებლოს ორგანიზაციის საკუთრებაში არსებული ინფორმაციით და მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით;
 • მიიღოს სრულუფლებიანი წევრისათვის ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული მომსახურებები და შეღავათები, რომელთა ზუსტი აღწერილობა და შინაარსი მტკიცდება გამგეობის მიერ.

ასოცირებული წევრი

ასოცირებული წევრი შესაძლოა გახდეს ნებისმიერი ორგანიზაცია / საწარმო (იურიდიული პირი), რომელსაც აქვს სოციალური მეწარმეობის სფეროში პროექტების განხორციელების ან სოციალურ მიზნებზე ორიენტირებული ეკონომიკური საქმიანობის, სულ მცირე 3 თვიანი გამოცდილება.

ასოცირებულ წევრს უფლება აქვს:

 • წარმომადგენელის მეშვეობით მონაწილეობდეს ორგანიზაციის საერთო კრების მუშაობაში სათათბირო ხმის უფლებით;
 • შესაძლებლობების შესაბამისად მონაწილეობდეს ორგანიზაციის პროგრამულ საქმიანობაში;
 • გამოითხოვოს ინფორმაცია ორგანიზაციის საქმიანობის, სტრატეგიული მიმართულებებისა და წარმოებული პროგრამების/პროექტების შესახებ;
 • ორგანიზაციის მიზნების შესაბამისად, შესაძლებლობის ფარგლებში, ისარგებლოს ორგანიზაციის საკუთრებაში არსებული ინფორმაციით და მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით;
 • მიიღოს ასოცირებული წევრისათვის ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული მომსახურებები და შეღავათები, რომელთა ზუსტი აღწერილობა და შინაარსი მტკიცდება გამგეობის მიერ.

საპატიო წევრი

საპატიო წევრი შეიძლება გახდეს ნებისმიერი ორგანიზაცია/საწარმო (იურიდიული პირი), რომელიც თავისი საქმიანობით მხარს უჭერს საქართველოში სოციალური მეწარმეობის განვითარებას.

საპატიო წევრს უფლება აქვს:

 • გამგეობის გადაწყვეტილებით, წარმოადგინოს ორგანიზაცია სახელმწიფო დაწესებულებების, კერძო სამართლის იურიდიული პირებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე. მათ შორის, ორგანიზაციისსახელით გააკეთოს განცხადებები კონფერენციებზე, ადვოკატირების კამპანიებისა და სხვა მსგავსი ღონისძიებების მიმდინარეობისას;
 • გამოითხოვოს ინფორმაცია ორგანიზაციის საქმიანობის, სტრატეგიული მიმართულებებისა და წარმოებული პროგრამების/პროექტების შესახებ;
 • მიიღოს მონაწილეობა ორგანიზაციის მიერ წარმოებულ კამპანიებსა და სხვა ღონისძიებებში.

წევრობის ტიპის ცვლილება

წევრობის ტიპის ცვლილება, კერძოდ ასოცირებული წევრის სრულუფლებიან წევრად გარდაქმნა შესაძლებელია მაშინ, როცა საწარმო/ორგანიზაცია მიაღწევს სოციალური მეწარმეობის სფეროში მოღვაწეობის
მინიმუმ ორწლიან პერიოდს. წევრის მოთხოვნის საფუძველზე წევრობის კატეგორიის ცვლილების შესახებ განაცხადს გააკეთბს და გადაწყვეტილებას იღებს გამგეობა.