საქართველოს სოციალურ
საწარმოთა ალიანსი


ადვოკატირება და კვლევა

ადვოკატირება და კვლევითი საქმიანობა

  • ალიანსი პერიოდულად ჩაატარებს სოციალური მეწარმეობის სფეროში არსებული მდგომარეობის ანალიზს და შეიმუშავებს სამომავლო განვითარების სტრატეგიას. კვლევის შედეგად გამოვლენილი სტატისტიკა და შედეგები გამოყენებული იქნება სახელმწიფო სტრუქტურებთან სოციალური მეწარმეების ინტერესების ადვოკატირებისთვის;
  • სოციალური მეწარმეობის საკანონმდებლო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით, ალიანსის მიერ განხორციელდება შესაბამისი ნორმატიული აქტების ლობირება სახელისუფლებო უწყებებთან;